تعرفه تبلیغات کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
رمان ندا رمان ندا

با احساس تشنگی شدید بیدار شدم.رفتم تو آشپزخونه یه لیوان آب خوردم وهمونجارویکی ازصندلیانشستم
آی خوابم پریده بود ...
یهویه دردی پیچیدتوقفسه سینه م ... برای یه لحظه اصلانفسم بالانیومد.دستموگذاشتم روقلبم وازشدت دردخم شدم.
بعدازچنددقیقه دیگه خبری ازدردنبود.پوووف ... چرایهویی اینجوری شدم! بلندشدم رفتم تواتاقم، اینجانشستم که چی بشه.بعدازاینکه اذان دادنمازموخوندم وگرفتم خوابیدم.
باصدای زنگ گوشیم غلتی زدم.ای باباکیه اول صبحی
باصدایی که خش داشت جواب دادم: الو -سلام ندا، چطوری؟
جان؟! این کیه؟ -شما؟
-یادت نیست؟ خسته نباشی
-وای ... سارامعذرت.خواب بودم اصلانگاه نکردم ببینم کیه که زنگ میزنه
-خواب بودی؟ خجالت بکش دخترلنگ ظهره.پاشوببینم
-چی؟ مگه ساعت چنده؟
-دوازده
تندی سرجام نشستم: جدی میگی؟
-بله که جدی میگم.معلوم نیست دیشب چیکارمیکردی که تاالان خواب بودی
-کم چرندبگو
-پاشو ... پاشوزودباش که بعدازظهرکارت دادم
خمیازه ای کشیدم وگفتم چیکار؟
-بعدابهت میگم
-خوهمین الان بگو
-حرف نباشه.گفتم که بعدا.خداحافظ
دختره ی دیفونه.چرااینجوری کرد.
کش وقوسی به بدنم دادم ورفتم دست وصورتموشستم.یه دونه شیرینی برداشتمورفتم سمت پذیرایی.بشقاب، پوست میوه وتخمه، لیوان وخلاصه همه چی اونجابود.انگارکل آشپزخونه روجاروکرده بودن آوردن اینجا.
د آخه یکی نیست بگه وقتی چیزی میخورین بعداجمع کنین! بشقاباروگذاشتم روهم خواستم ببرمشون توآشپزخونه، چشمم به یه دستبندزنونه افتادکه رویکی ازمبلابود.لابدحمیدواسه دوس دخترش گرفته.بااین فکرم پقی زدم زیرخنده وای فکرشوبکن حمیدبااون اخلاق گندش بگه عزیزم، قربونت بشم.تموم شد منم به جمع دیوونه هاپیوستم.
هرچی آت وآشغال بودجمع کردم، ظرف هارم شستم وبعدش رفتم تواتاقم.همون موقع صدای زنگ پیام گوشیم بلندشد.رفتم بازش کردم ازطرف سارابود.نوشته بودساعت پنج بیادم شرکت
رمان دانلودکردم.چقدحال داد.">گوشی روگذاشتم رومیز.حالاتاساعت پنج چیکاربوکونم ...؟ رفتم پای کامپیوترم ویه چرخی تواینترنت زدم.جاتون خالی کلی کلیپ وفیلم ورمان دانلودکردم.چقدحال داد. :-)
تکونی به گردنم دادم.ساعت گوشیمونگاه کردم، ساعت چهاربود.چجوری چشام کورنشد
لباساموپوشیدم، چادروکیفموبرداشتم ورفتم بیرون.سرخیابون سوارتاکسی شدم.
به سارازنگ زدم: -الو، سلام سارا.جلوی شرکتم.کوشی؟
-امون بده دختر، الان میام پایین

کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام